Missie & visie

Kansrijk en uitdagend

Het Visser ’t Hooft Lyceum is een school waar we in de persoonlijke ontmoeting leren van elkaar. We geven leerlingen kansen en dagen hen uit hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We hebben een christelijke identiteit, met als kernwaarden zorg en respect voor elkaar en voor de aarde.

De school is een plek waar iedereen in zijn waarde wordt gelaten en zich erkend en veilig voelt.

Onderwijs inhoudelijk

De school…

 • biedt kwalitatief goed onderwijs;
 • stimuleert een actieve, onderzoekende, zelfstandige en kritische manier van leren;
 • verzorgt een breed scala aan opleidingen en vakken;
 • integreert maatschappelijke ontwikkelingen in het onderwijsaanbod;
 • integreert nadrukkelijk sport en kunst in het onderwijsaanbod;
 • besteedt binnen het lesprogramma aandacht aan levensbeschouwelijke vraagstukken;
 • besteedt binnen het lesprogramma aandacht aan maatschappelijke vraagstukken;
 • gaat leerlingen voor in het gebruik van ICT en moderne media;
 • stimuleert de ontwikkeling van de leerling tot wereldburger.

Onderwijs didactisch

De school…

 • verzorgt onderwijs vanuit persoonlijke betrokkenheid bij de leerling;
 • realiseert een optimale leeromgeving, met goede ICT-voorzieningen;
 • zorgt voor afwisseling in didactische werkvormen, laat de samenhang tussen vakken zien;
 • stemt het onderwijs af op persoonlijke capaciteiten en behoeften;
 • biedt waar gewenst verdieping en verrijking;
 • biedt waar nodig extra begeleiding;
 • zet eigentijdse voorzieningen in.

Onderwijs pedagogisch

De school…

 • probeert het beste uit leerlingen te halen;
 • komt leerlingen in hun persoonlijke leerdoelen optimaal tegemoet;
 • is te allen tijde aanspreekbaar op het didactisch en pedagogisch handelen;
 • bereidt leerlingen zo goed mogelijk voor op een dynamische samenleving.

Organisatie

De school…

 • zorgt voor een uitnodigend, aantrekkelijk gebouw;
 • onderhoudt een optimale communicatie met de ouders;
 • erkent verschillen in onderwijsaanbod, didactiek en cultuur van de locaties;
 • buit de voordelen uit van de ligging in een Randstedelijke omgeving;
 • hecht belang aan een duurzame bedrijfsvoering.

Medewerkers

De school…

 • streeft voortdurend naar goed gekwalificeerde en competente medewerkers;
 • zorgt voor een gestructureerde begeleiding van medewerkers;
 • stimuleert ontwikkeling en groei van medewerkers.

Kwaliteit

De school…

 • evalueert met regelmaat de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie;
 • evalueert met regelmaat het welbevinden van de medewerkers en leerlingen;
 • doet met regelmaat onderzoek naar de tevredenheid van ouders.

Om de eigenheid van de school nog beter tot uiting te laten komen, werken de locaties van het Visser ook aan een eigen missie en visie.