We doen het samen!

Op het Visser ’t Hooft in Rijnsburg geloven we sterk in de driehoek ‘ouders – school – leerlingen’. Ten onrechte is er soms het beeld dat ouders zich op de basisschool op allerlei manieren kunnen inzetten voor de school, terwijl hun ‘inbreng’ op het voortgezet onderwijs slechts beperkt blijft tot aanwezigheid bij een ouderavond en een tienminutengesprek.

Niets is minder waar – het Visser in Rijnsburg streeft naar actieve betrokkenheid van ouders omdat is gebleken dat de leerlingen en de school daar baat bij hebben.

 Ouders – praten mee

De locatie Rijnsburg van het Visser ’t Hooft Lyceum kent een actief Ouderpanel.

Het panel bestaat uit ouders van leerlingen uit alle leerjaren en zij komen 3 à 4 keer per jaar bij elkaar om in gesprek te gaan met de schoolleiding. Er wordt gesproken over de dagelijkse gang van zaken op school, maar ook over onderwijskundige thema’s. De onderwerpen worden aangedragen door de locatieleiding en/of de ouders. Het Ouderpanel heeft een echte klankbordfunctie en hun input wordt meegenomen naar de diverse overlegorganen binnen de locatie.

Ouders – denken mee

De locatie kent, naast de schoolbrede MedezeggenschapsRaad (MR) ook een DeelMedezeggenschapsRaad (DMR). In dit orgaan zijn ouders, leerlingen en personeelsleden vertegenwoordigd. De deelraad heeft inspraak in het locatiebeleid.

Ouders – doen mee

Een belangrijke actieve rol spelen ouders tijdens het Open Huis dat de school jaarlijks organiseert. Daar krijgen ouders en leerlingen uit met name groep 7 en 8 van het basisonderwijs de kans om een kijkje te komen nemen op onze school en te zien hoe het gebouw eruitziet en wat de school te bieden heeft. Het verhaal van de school wordt voor het voetlicht gebracht door docenten en leerlingen, maar het verhaal van de ouders kan worden nagevraagd aan ouders die al betrokken zijn bij de school.

Lees meer in het Regelement Deelraad.