We doen het samen!

Op het Visser ’t Hooft in Rijnsburg vinden we de driehoek ‘ouders – school – leerlingen’ erg belangrijk. Net als op de basisschool, is de inzet van ouders erg belangrijk op het voortgezet onderwijs.
Het Visser in Rijnsburg streeft naar actieve betrokkenheid van ouders omdat is gebleken dat de leerlingen en de school daar baat bij hebben.

Ouders – praten mee

Visser ‘t Hooft Lyceum Rijnsburg kent een actief ouderpanel.

In dit panel nemen ouders uit alle leerjaren plaats. Het ouderpanel komt 3 à 4 keer per jaar bij elkaar om in gesprek te gaan met de schoolleiding. Er wordt gesproken over de dagelijkse gang van zaken op school, maar ook over onderwijskundige thema’s. De onderwerpen worden aangedragen door de schoolleiding en/of de ouders.

Het ouderpanel is een klankbord voor onze school. De input wordt meegenomen naar de diverse overlegorganen binnen de locatie.

Ouders – denken mee

De locatie kent, naast de schoolbrede MedezeggenschapsRaad (MR) ook een DeelMedezeggenschapsRaad (DMR). In dit orgaan zijn ouders, leerlingen en personeelsleden vertegenwoordigd. De deelraad heeft inspraak in het locatiebeleid.

Ouders – doen mee

Ouders spelen een actieve rol tijdens het Open Huis van de school. Daar krijgen ouders en leerlingen uit met name groep 7 en 8 van het basisonderwijs de kans om een kijkje te komen nemen op onze school. Tijdens de open dag verteld het ouderpanel over hun ervaringen met de school.

Lees meer in het Regelement Deelraad.