Dalton

Koers van de school – richting daltononderwijs juli 2022

In de hoop dat volgend jaar een jaar wordt waarin we naast herstellen ook kunnen bouwen, pakken we de onderwijsontwikkeling weer steviger op. We geven een nieuwe impuls aan onze bestaande doelen: het begeleiden van leerlingen op weg naar volwassenheid, het sturen op verantwoordelijkheid van de leerling, het leren van en met elkaar en het reflecteren op jezelf en burgerschapsvorming. Om deze doelen te realiseren hebben we ervoor gekozen om ons aan te sluiten bij de Nederlandse daltonvereniging. Daltononderwijs is gebaseerd op vijf kernwaarden (zie link) en wordt op iedere school verschillend vormgegeven. Deze vijf kernwaarden sluiten aan bij onze bestaande visie. Het aansluiten bij de daltonvereniging houdt niet in dat we vanaf aankomend jaar een daltonschool zullen zijn. Wel zullen we gebruikmaken van het daltonleernetwerk om de kwaliteit van onderwijs nog verder te verbeteren en ons schoolprofiel aan te scherpen. We zijn voornemens om in de nabije toekomst uiteindelijk wel een daltonschool te worden en in dit proces worden leerlingen, ouders en collega’s betrokken. Het besluit om daadwerkelijk het predicaat daltonschool te gaan voeren wordt te zijner tijd in overleg met de medezeggenschapsraad van de school en het College van Bestuur van SCOL genomen.

 

Daltonnieuws oktober 2022

Zoals aan u is verteld, heeft onze school zich vorig schooljaar aangesloten bij de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). We hebben op dit moment de aspirant status en verwachten dat we de komende tijd laten zien dat onze school goed past in het daltonnetwerk. De vijf kernwaarden van dalton sluiten aan bij onze bestaande onderwijsvisie en de info over de daltonkernwaarden vindt u hier: Kernwaarden – Nederlandse Dalton Vereniging. Een team van zeven collega’s geeft leiding aan het daltonproject in onze school. Daarnaast volgen zestien docenten de dalton docententraining. We vinden het belangrijk om ouders en leerlingen te betrekken bij toekomstige keuzes en mogelijke veranderingen in de school. Daarom organiseren we op 19 januari twee klankbordbijeenkomsten: een voor ouders en een voor leerlingen. U ontvangt hiervoor in december een uitnodiging. Daarnaast zullen we u via deze nieuwsberichten op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.