Vertrouwenspersoon

Als een leerling te maken krijgt met seksuele intimidatie, in de vorm van woorden, aanrakingen en gedragingen die hij als vervelend ervaart, dan kan hij natuurlijk naar de mentor gaan of naar een willekeurige docent om zijn problemen te bespreken. Daarnaast kent elke locatie een of meer vertrouwenspersonen die de privacy van de leerling optimaal kunnen waarborgen. Mocht de drempel naar de vertrouwenspersoon ook te hoog zijn, dan is er altijd nog de mogelijkheid telefonisch contact te zoeken met het Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs, telefoon 0900-1113111, of met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Zuid-Holland, telefoon 0182-680888. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle nieuwe leerlingen een folder waarin staat wat te doen bij seksuele intimidatie. Richtlijnen voor de werkwijze van de leerlingbegeleider en de vertrouwenspersoon zijn verkrijgbaar bij de locatiedirectie. Op het Visser ’t Hooft Lyceum worden de functies van leerlingbegeleider en vertrouwenspersoon door dezelfde persoon uitgeoefend.

Remedial teacher

De remedial teacher is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die vragen hebben over dyslexie en dyscalculie. De remedial teacher kan toelichting geven op ondersteuning en faciliteiten voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie, en kan ook een vooronderzoek starten wanneer er vermoedens bestaan dat een leerling dyslexie heeft. In zulke gevallen worden begrijpend lezen, spellingvaardigheid en basisvaardigheden rekenen onderzocht. Vanzelfsprekend worden ouders hierover geïnformeerd.

Leerlingbegeleider

Wanneer mentor en leerling een probleem hebben waar ze samen niet uitkomen, dan schakelt de mentor de zorgcoördinator van de betreffende afdeling in. Een leerling kan uiteraard ook op eigen initiatief contact zoeken met de zorgcoördinator. Er zijn verschillende docenten die de taak van leerlingbegeleider hebben; zij begeleiden de leerling, en hebben eventueel contact met externe instanties.