NPO-projecten VHL schooljaar 2022-2023

Vanaf het schooljaar 2021-2022 heeft het Visser ’t Hooft Lyceum het proces in gang gezet van het inlopen van achterstanden die als gevolg van Corona zijn ontstaan. Naar aanleiding van de resultaten van een zorgscan, onderwijsresultatenanalyse, diverse gesprekken en met behulp van het Nationaal Programma Onderwijs zijn tientallen projecten van start gegaan. In het schooljaar 2022-2023 loopt een aantal van deze projecten door en starten er nieuwe projecten. In aansluiting op het schoolplan van de school is gekozen voor een drietal thema’s.

SPEERPUNTEN

Reparatie en renovatie Corona op cognitief gebied

Uit de analyse van de onderwijsresultaten bleek Corona-vertraging in alle leerjaren in meer of mindere mate aanwezig te zijn. Daarnaast bleek er een toename van het aantal risico-leerlingen en kwetsbare leerlingen te zijn. Meer doublures en ongediplomeerde uitstroom ten opzichte van de ‘normale’ situatie. Vanuit de strategische koers zet de school in op het ontdekken en ontplooien van de talenten en kwaliteiten van de leerlingen. Dit gebeurt onder andere door meer variatie aan te bieden in het onderwijsaanbod en de onderwijsvormen en door aan te sluiten op de verschillende behoeften van leerlingen.

Sociale en emotionele ontwikkeling

Uit gesprekken met zorgcoördinatoren, decanen en mentoren bleek er een toename te zijn van het aantal leerlingen met (ernstige) psychologische problemen die niet gerelateerd zijn aan capaciteiten. Ook bleken leerlingen moeite hebben met het maken van keuzes; zij ervaren stress, spanning en vallen hier regelmatig door uit en kunnen niet meer overeenkomstig hun capaciteiten presteren. Daarnaast bleek uit de GGD-monitor dat leerlingen in de bovenbouw een afnemende mate van veiligheid, aanbod en zicht op ontwikkeling en begeleiding ervaren. De school streeft naar een veilig schoolklimaat waarin op prettige wijze wordt samengeleefd. Activiteiten als schoolfeesten, filmavonden, het schoolkoor en het VHL festival dragen daaraan bij.

Eigenaarschap leerling vergroten

Uit gesprekken met leerlingen, docenten en ouders blijken leerlingen moeite hebben met het maken van huiswerk, taakinitiatie en volgehouden aandacht. Er bestaat behoefte aan leren-leren en meer feedback op het leerproces en de resultaten. Dit veronderstelt een actieve leerhouding van zowel de docenten als de leerlingen. De school heeft vertrouwen in haar leerlingen en stimuleert hen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces door leerlingen vragen te laten stellen, kritisch te zijn en te reflecteren op het eigen handelen in hun ontwikkeling naar zelfbewuste (wereld)burgers. 

Klik op onderstaande project(en) -actieve buttons – om er meer informatie over te krijgen

Projecten MAVO HAVO VWO
OB BB OB BB OB BB

Reparatie en renovatie Corona op cognitief gebied

Tutorsysteem x x x x x x
Toetsbeleid ontwikkelen en opstellen x x x x x x
Bibliotheek met instructiefilmpjes wiskunde x x x x x x
Klassenverkleining x
Project ‘De Kas’ x x x x x
Examentraining x x
Huiswerkklassen x x x x x x
Steunlessen (sk, ec, fa, sp, na, gr, la, wi, ne) x x x x x x
Aanpassing lessentabel Nederlands x x

Sociale en emotionele ontwikkeling

VHL festival x x x x x x
Mentoraat versterken (o.a. MOL-gesprekken en extra facilitering x x x
Social Sofa’s x x x
Schoolpsycholoog x x x x x x
Schoolkoor x x x x x x

Eigenaarschap leerling vergroten

4 havo plus klas x
Loopbaanontwikkeling en -begeleiding x x x x x x

Monitoring, evaluatie, vooruitblik

Elk project wordt gedurende het schooljaar gemonitord en vervolgens geëvalueerd door de projecteigenaar (docent, teamleider of een sectie) en de projectleider NPO VHL. Daarnaast komt er opnieuw een zorgscan en een onderwijsresultatenanalyse. De evaluatie en de resultaten van deze scan en analyse vormen samen de basis voor de keuze van de projecten voor het volgende schooljaar 2023-2024 en het jaar daarop. Indien noodzakelijk kunnen er in de loop van dit schooljaar nog nieuwe NPO worden gestart.


Versterkt mentoraat in klas 3 mavo

De afgelopen jaren hebben de leerlingen die in het schooljaar 2022/2023 in klas 3 mavo zitten het nodige gemist. Behalve op cognitief vlak, zien we dit ook vooral op sociaal-emotioneel vlak terug. In deze groep zien we meer negatief gedrag jegens anderen en elkaar dan we dan we op basis van eerdere jaren of de populatie in de groep zouden verwachten. Het afgelopen jaar is hier middels een NPO-plan aan beantwoord in de vorm van een buddy systeem. Dit project bouwt hierop voort, maar dan via een klassikale in plaats van een individuele aanpak.

In dit project wordt het mentoraat in klas 3 mavo te versterkt door binnen de standaard mentoruren  het vak burgerschap aan te bieden met behulp van een extra docent. Deze zal met de klas aan de slag gaan met burgerschap, wat de vaste mentor de gelegenheid geeft om individuele leerlingen te bedienen.

Het grondbeginsel van het vak burgerschap houdt in dat de leerling zichzelf beter zal moeten leren kennen om van daaruit meer begrip op te kunnen brengen voor een ander. De coronaperiode heeft voor deze leerlingen in meer of mindere mate tot een sociaal isolement geleid. Dit is breder terug te zien in de samenleving, deze groep vormt daarin geen uitzondering.

Het jaar is gestart met een nulmeting die inging op de achtergrond van leerlingen. ‘Waar kom ik vandaan?’, ‘Hoe heeft dit mij gevormd?’, etc. Door het hele programma heen zal veelvuldig gebruik gemaakt worden van opdrachten rond kunst, cultuur en taal om dichter bij een antwoord op deze vragen te komen. Het tweede halfjaar zal met de opgedane kennis de schakel gemaakt worden naar bewustwording van het eigen gedrag en het nemen van de verantwoordelijkheid daarvoor.

 

Cognitieve ontwikkeling: 10%

Sociaal-emotionele ontwikkeling: 45%

Vergroten eigenaarschap leerling: 45%

Social sofa’s

Naar aanleiding van waargenomen gedragsproblemen door mentoren en teamleiders van de brugklas en de tweede klas, is er een reparatieplan ontstaan om de positieve groepsdynamiek en het sociaal-emotioneel leren te bevorderen. Dit project legt een basis hoe leerlingen pro-sociaal gedrag kunnen aannemen. Het Social Sofa-project is een middel om de ontwikkeling van deze vaardigheden te bevorderen.

Leerlingen ontwerpen en mozaïeken een Social Sofa waarmee de sociale vaardigheden van leerlingen worden versterkt. Daarnaast geeft het leerlingen vertrouwen en een gevoel van trots wanneer ze gezamenlijk een zichtbaar resultaat weten neer te zetten. Het project wordt gedragen door leerlingen en is daarmee goed geborgd. Enkele kernwaarden die zijn samengesteld aan de hand van dit project:

  • Samenwerken
  • werken naar een eindproduct en zo eigenaarschap ontwikkelen
  • reflecteren op hun resultaten door middel van een portfolio
  • intercultureel leren

 

Jaarlaag 1 zal een social sofa bank ontwerpen en mozaïeken waarin alle vakken van de school zijn vertegenwoordigd. Zij maken ter voorbereiding per vak een ontwerp tijdens de mentorlessen. Hierin staat samenwerken binnen de klas en doelen stellen centraal waarmee het eigenaarschap wordt versterkt.

Deze social sofa zal geplaatst worden in de binnentuin van de school. De sofa is alleen zichtbaar als je binnen in school bent. Dit versterkt het ontwerp waarin de vakken die worden aangeboden ook worden gevolgd in de lokalen binnen de school.

 

Jaarlaag 2 zal de visie en kernwaarden van de school op twee hockers en twee baubles ontwerpen en mozaïeken. De leerlingen reflecteren op hun (eigen) visie door ontwerpen te maken waar de school volgens hen voor staat. Deze social sofa’s zullen geplaatst worden bij de hoofdingang van de Kagerstraat. De visie en kernwaarden van de school zijn zo zichtbaar voor alle leerlingen, personeel en bezoekers die naar de Kagerstraat komen.

 

Alle ontwerpen van leerlingen worden geclusterd met een moodboard. De leerlingenraad zal een kleine selectie maken per vak/thema waarna het opgestuurd wordt naar de kunstenaar. De kunstenaar maakt vervolgens een ingetekend ontwerp welke door de leerlingen opgevuld zal worden met mozaïeksteentjes. Tijdens het mozaïeken zal er een begeleider aanwezig zijn, dit zijn de mentoren en juniormentoren. Wanneer de social sofa’s zijn afgerond wordt de bank door de kunstenaar opgehaald, gevoegd en worden eventuele oneffenheden weggewerkt. Op het moment waarop de Social Sofa’s op hun definitieve plek worden geplaatst, zal er een feestelijke opening plaatsvinden.

Cognitieve ontwikkeling: 10%

Sociaal-emotionele ontwikkeling: 60%

Vergroten eigenaarschap leerling: 30%

ga terug naar NPO tabel

Steunuur Nederlands bovenbouw havo

In het leerjaar havo 4 komt een grote variëteit aan niveaus samen, waardoor er grote verschillen in kennis over het vak Nederlands bestaan. Ook in vaardigheid zijn de verschillen tussen leerlingen groot. De grote verschillen in kennis en vaardigheden wordt veroorzaakt doordat leerlingen uit mavo 4, havo 3, vwo 4 en havo 4 in dit leerjaar stromen.

 

In havo 4 staan bij het vak Nederlands begrip en inzicht voorop; reproductie en basale toepassing komen niet, dan wel minimaal aan bod. Juist de leerlingen die in hun taalkennis achterlopen of minder taalvaardig zijn, lopen hierdoor het risico de boot te missen: zij vinden geen aansluiting op de leerstof door de leemte die zij hebben. Deze leemte moet opgevuld worden zodat zij tijdens de les direct kunnen aanhaken.

 

In het leerjaar havo 5 kampen sommige leerlingen met een achterstand in basale kennis, zoals de spellingregels. Juist kunnen formuleren is voor een aantal een hardnekkig probleem. In havo 5 wordt hier in de les aandacht aan besteed, maar summier; andere vaardigheden en kennis komen ruimer aan bod. Taalfouten tellen echter wel mee bij het centraal examen Nederlands.

 

Door één maal per week een steunuur Nederlands bovenbouw havo in het rooster op te nemen kunnen de leerlingen in kennis en vaardigheid bijgespijkerd worden. Aan de hand van teksten wordt niet alleen de woordenschat uitgebreid, de theorie van tekstanalyse op het juiste niveau gebracht, maar ook de schrijfvaardigheid verbeterd. Bij dit laatste is het van groot belang dat zowel spelling als formulering ruim aan bod komt. Door deze steunles Nederlands wordt de taalvaardigheid van de leerlingen vergroot, waarbij toenemende complexiteit en mate van beheersing centraal staan.

 

Cognitieve ontwikkeling: 70%

Sociaal-emotionele ontwikkeling: 10%

Vergroten eigenaarschap leerling: 20%

Nederlands: maak lees- en schrijfkilometers
Docenten Nederlands constateren dat leerlingen in de bovenbouw havo te weinig lezen, terwijl dit een noodzaak is. Rijke teksten lezen, oftewel langere teksten met ingewikkelde zinconstructies en moeilijke woorden, stimuleert de taal- en denkontwikkeling, vergroot de woordenschat en draagt bij aan de schrijf- en leesontwikkeling.

 

Uit onderzoek blijkt dat mensen die van jongs af aan een half uur per dag fictie lezen een hoger IQ hebben, meer studiesucces kennen, hogere cijfers halen, een groter empathisch vermogen hebben, een grotere woordenschat hebben, beter zijn in schrijfvaardigheid én beter zijn in zakelijk lezen. Literatuurwetenschap (fictie (verhalen en gedichten) lezen, analyseren en schrijven, literatuurgeschiedenis etc.) zal een grotere rol gaan spelen op het centraal examen (wat momenteel aangepast wordt) en dus moet het ook een groter deel van het schoolvak Nederlands worden.

 

Effectief in contact komen met literatuur is tevens iets wat uit vele onderzoeken naar voren komt als dé aanjager om de leerling aan het lezen te brengen. Dit kan onder meer door leerlingen zelf te laten lezen of de docent die voorleest: voorlezen oefent de luistervaardigheden en vergroot het concentratievermogen. Vorig schooljaar was hiervoor binnen havo 4 te weinig, dan wel geen, tijd, daarom wordt er dit schooljaar een half jaar lang een extra uur Nederlands in 4 havo gegeven.  Drie uur Nederlands gedurende het hele schooljaar geeft de docenten de ruimte om de 4-havist zo goed mogelijk op het eindexamenjaar voor te bereiden.

 

Cognitieve ontwikkeling: 70%

Sociaal-emotionele ontwikkeling:10%

Vergroten eigenaarschap leerling: 20%

ga terug naar NPO tabel

De kas

Er staat een kas op het binnenschoolplein die tot op heden alleen als opslag gebruikt werd. In dit schooljaar gaat de kas opnieuw door leerlingen ingericht worden zodat hij actief door hen gebruikt kan worden. De kas biedt mogelijkheden om onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen, samenwerken te stimuleren en het eigenaarschap van leerlingen te vergroten.

 

Een voorbeeldproject wat de leerlingen in de kas kunnen uitvoeren is: het kweken van planten om daarna de groei van de planten bij te houden en onder de microscoop te bekijken. Op deze manier maken leerlingen kennis met de fases van wetenschappelijk onderzoek.

 

In het lesrooster liggen er momenteel vooral kansen zowel in de brugklas als klas 4 (havo/vwo) om de kas te betrekken bij het onderwijs. In de brugklas vooral gericht op onderzoeksvaardigheden, in klas 4 geïntegreerd in het vak biologie bij onderwerpen als ecologie en invloeden van abiotische factoren. In een later stadium kan de kas in meerdere leerjaren en niveaus worden gebruikt bij de vakken biologie en NLT. Door het opzetten van dit project bouwen leerlingen aan hun sociale vaardigheden en samenwerking waardoor de lacune die zij mogelijk opgelopen hebben door de lockdown in de corona pandemie, gedicht dan wel overbrugt kan worden.

 

Voordat de kas kan worden ingericht moet het eerst worden leeggehaald, hiervoor zijn externe partijen nodig. Daarnaast zijn ook externe partijen nodig voor de elektra- en wateraansluiting. Tijdens dit schooljaar zal de kas worden leeggeruimd en klaargemaakt worden voor gebruik.  De inrichting wordt gedaan door leerlingen en docenten. Voor de inrichting worden kweekbakken, potgrond, zaden/planten, tuingereedschap, lampen en meerdere educatieve onderdelen zoals insectenhotel gebruikt.  De planning is dat de inrichting van de kas voor april (2023) af moet. Hierdoor kan er in april al gewerkt worden aan de onderzoeksvaardigheden van de leerlingen.

 

Mocht er weer een lockdown komen, dan is in groepjes op school komen of individueel inschrijven voor het bezoeken van de kas een mogelijkheid. Ook bestaat de mogelijkheid door middel van een webcam de groei van de planten waar te nemen.

 

Cognitieve ontwikkeling: 33,3%

Sociaal-emotionele ontwikkeling: 33,3%

Vergroten eigenaarschap leerling: 33,3%

ga terug naar NPO tabel

4 havo plus-klas

In dit schooljaar is er voor het eerst een 4havo plus klas van 25 leerlingen. Deze leerlingen volgen in hun 4 havo vakken voor de tweede keer, maar maken daarbij hun profielwerkstuk (wat normaal gesproken in de 5e gedaan wordt) en volgen Engels op 5havo niveau. De vakken godsdienst, maatschappij en ckv hebben zij al met een voldoende afgesloten en volgen zij in dit jaar niet meer.  Daarnaast hebben ze geen wekelijks mentoruur. In de vrijgekomen uren besteden zij hun tijd dus alvast aan 5 havo-taken. De leerlingen worden in groepjes van 5/6 begeleid door een coach in een tweewekelijks coach uur. In de begeleiding gaat het met name over het formuleren en monitoren van haalbare doelen en persoonlijke aandacht. De gesprekken met ouders en school verlopen via het MOL (mentor-ouders-leerling) principe waarbij de leerling in the lead is.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de 4 havo plus-klas hebben de leerlingen die vorig jaar op ‘niet overgaan’ stonden een sollicitatieprocedure doorlopen waarvoor zij een motivatiebrief hebben moeten opstellen en (samen met hun ouders) op school op gesprek zijn gekomen om hun motivatie toe te lichten. Randvoorwaarden waren dat ze een voldoende voor Engels stonden en voor het gemiddelde van de vakken godsdienst, maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming. Daarnaast moesten zij de “leren leren” cursus volgen.

Het doel van dit project is om de motivatie en eigenaarschap van leerlingen in de bovenbouw havo te vergroten.

Cognitieve ontwikkeling: 25%

Sociaal-emotionele ontwikkeling: 25%

Vergroten eigenaarschap leerling: 50%

Tutorsysteem

Onze eigen bovenbouwleerlingen geven tegen betaling bijles aan onderbouwleerlingen. De bijles is kosteloos en de betaling aan bovenbouwleerlingen gebeurt vanuit NPO gelden. Via een Forms formulier kunnen bovenbouwleerlingen zich als tutor aanmelden. Daarna worden ze door Athena uitgenodigd voor een training. Ouders van onderbouwleerlingen ontvangen een formulier om hun zoon/dochter voor een bijles in een vak naar keuze aan te melden. Het betreft een periode tot minimaal de Kerstvakantie. Na de herfstvakantie zullen de tutoren en onderbouwleerlingen door de coördinator van Athena zo spoedig mogelijk aan elkaar gekoppeld worden en daarna kunnen de bijlessen starten.

Cognitieve ontwikkeling: 70%

Sociaal-emotionele ontwikkeling: 10%

Vergroten eigenaarschap leerling: 20%

Toetsbeleid

Secties eigenaar van doorlopende toets- en leerlijnen en onderwijsresultaten binnen hun vakgebied. Extra scholing voor docenten op het gebied van toetsontwikkeling.

Cognitieve ontwikkeling: 100%

Sociaal-emotionele ontwikkeling:-

Vergroten eigenaarschap leerling: –

ga terug naar NPO tabel

Instructiebibliotheek wiskunde

Voor elk leerjaar, niveau en wiskundesoort (ABCD) zal er een lijst worden opgesteld met links naar uitlegfilmpjes over de behandelde onderwerpen. Deze lijst wordt gedeeld met de leerlingen via de ELO. Als leerlingen een les missen, of als een onderwerp lastig gevonden wordt, kunnen leerlingen in hun eigen tijd de filmpjes gebruiken als extra uitleg.

Cognitieve ontwikkeling: 70%

Sociaal-emotionele ontwikkeling:-

Vergroten eigenaarschap leerling: 30%

Examentraining

In de examenklassen worden voorafgaande aan de centrale examens en buiten de examentrainingen op school extra examentrainingen aangeboden. Om leerlingen te ondersteunen in die vakken waarmee zij achterstand hebben opgelopen naar aanleiding van Corona.

Cognitieve ontwikkeling: 70%

Sociaal-emotionele ontwikkeling:10%

Vergroten eigenaarschap leerling: 20%

Huiswerkklassen

Het doel van de huiswerkklas is om leerlingen te ondersteunen bij hun schoolwerk en om ze te helpen met de voorbereiding van toetsen en so s. Daarbij is er ruimte voor persoonlijke aandacht. Ook wordt er gewerkt aan studievaardigheden en leerstrategieën. Van de huiswerkklas kunnen ouders en leerlingen verwachten: – Dat er iedere middag samen met de leerling een planning wordt gemaakt. – Dat het maakwerk wordt gecontroleerd. – Dat het leerwerk voor toetsen en so s altijd wordt overhoord. – Dat er ruimte is voor leerlingen om inhoudelijke vragen over het huiswerk te stellen. – Dat leerlingen worden aangesproken op het gedrag en er contact met ouders wordt opgenomen indien noodzakelijk. De aanmelding van een mentorleerling voor de huiswerkklas wordt gedaan door de mentor in overleg met ouders en leerling. Je krijgt als mentor -van de onderbouw, 4 havo of 4 vwo- volgende week een link voor een Excel bestand waar je de aanmeldingen van jouw mentorleerlingen vermeldt. Belangrijk is dan daarbij te vermelden welke 2 of 3 middagen jouw mentorleerling komt.

Cognitieve ontwikkeling: 70%

Sociaal-emotionele ontwikkeling: 10%

Vergroten eigenaarschap leerling: 20%

VHL festival

Een festival voor de hele school, leerlingen, personeel, ouders en partners (gemeente Leiden, GGD, JGT).

In het schooljaar 2021-2022 werd dit festival voor het eerst na Corona georganiseerd. Het doel was om de binding van leerlingen met school op een fijne manier te verstevigen.

Tijdens de lockdowns is school (en zelfs de wereld) geen veilige plek geweest. Hoe creëren we weer een plek waarin je je als jongere veilig voelt om jezelf te ontwikkelen? Hoe kun je je weer fijn voelen om zo weer tot leren te komen? Want een kind dat zich onveilig voelt staat niet open voor nieuwe dingen.

Je welbevinden hangt niet af van je cijferlijst maar hoe jij omgaat met ups – en downs in het leven. Hoe mentaal weerbaar ben je en hoe gezond is jouw lijf/leven? Kun je tegen een stootje of wordt het je al snel te veel? Om je te ontwikkelen is een veilige plek nodig en die was er niet. En nog steeds liggen er gevaren op de loer, zoals bijvoorbeeld een nieuwe besmettelijke variant van het Covid-virus, depressiviteit, gespannen thuissituaties, financiële problemen, ongezonde leefstijl, verkeerde keuzes en te hoge verwachting van jezelf en de omgeving.

Daarom is het tijd voor het creëren van een veilige plek. Een plek waar je je gezien en gewaardeerd voelt. Een plek waar je elkaar ziet en de ruimte geeft om jezelf te zijn. Een plek waar je thuis kan komen, je kan opladen en verbonden voelt. Een plek waar de leerling leren mentaal en fysiek weerbaar te worden, zodat toekomstige uitdagingen uitmonden op succes, zodat de leerlingen een bijdrage leveren aan een betere wereld.

Het festival was een groot succes en zal ook dit schooljaar weer plaatsvinden.

 

Cognitieve ontwikkeling: –

Sociaal-emotionele ontwikkeling: 90%

Vergroten eigenaarschap leerling: 10%

ga terug naar NPO tabel

Schoolpsycholoog

Sinds vorig schooljaar is er contact gelegd met een schoolpsycholoog die een aantal leerlingen met ernstige (leer-)problemen naar aan leiding van Corona heeft kunnen begeleiden. De schoolpsycholoog blijft ook dit schooljaar voor onze leerlingen beschikbaar. Aanvraag verloopt via de mentor.

Cognitieve ontwikkeling: –

Sociaal-emotionele ontwikkeling:50%

Vergroten eigenaarschap leerling: 50%

Schoolkoor

Yes, er mag weer gezongen worden! Om het zangonderwijs op onze school een boost te geven, is er in dit schooljaar een schoolkoor gestart. Voor wie? Iedereen (leerlingen en personeel) die het leuk lijkt zijn zangstem (verder) te ontwikkelen. 1x in de 2 weken op dinsdagmiddag na het 6de uur: 15.15 – 16.15 uur. Van nul zangervaring tot heel veel. Iedereen mag meedoen!! Waarom? Omdat samen zingen energie en kracht geeft. Door te zingen train je de ademhaling. Na een lange dag hard werken helpt het je lichaam en geest te ontspannen. Tel daar de kracht van samen muziek maken bij op en je hebt een fantastisch instrument om jezelf een boost te geven en jouw school tot een plek te maken waar je je nog meer thuis voelt. Het koor gaat tijdens de repetitie aan de slag met verschillende meerstemmige stukken. We starten met popsongs. Afhankelijk van de grootte en niveau van het koor gaan we naar verschillende muziekstijlen toewerken. Dit kan van klassiek tot gospel zijn. Deelnemers vragen we om bij alle repetities aanwezig te zijn en zich in te zetten om te groeien naar de optredens tijdens bijv.: de kerstviering, open dagen en muziekavonden.

Cognitieve ontwikkeling: 10%

Sociaal-emotionele ontwikkeling: 70%

Vergroten eigenaarschap leerling: 20%

MOL

Vorig schooljaar zijn we in 4 vwo gestart met de zogenaamde MOL-gesprekken (mentor, ouder, leerling). In die gesprekken die minimaal twee keer per jaar plaatsvinden, wordt besproken hoe het met de leerling gaat zowel sociaal als resultaatgericht. De leerling bereidt het gesprek voor en leidt het gesprek. Met als doelstelling het eigenaarschap van de leerling voor het eigen leerproces te vergroten. Dit schooljaar wordt dit proces uitgebreid naar de andere leerjaren.

Cognitieve ontwikkeling: 10%

Sociaal-emotionele ontwikkeling: 10%

Vergroten eigenaarschap leerling: 80%

ga terug naar NPO tabel