Instromen in 4 havo

De procedure voor een leerlingen die nog niet op een vestiging van Visser ’t Hooft is ingeschreven, is dat het aanmeldingsformulier met de pakketkeuze voor 15 maart binnen moet zijn. Deze aanvraag zullen wij in behandeling nemen en er zal een intakegesprek plaatsvinden. In mei zal bekend zijn of er daadwerkelijk plaats is. De interne doorstroom en de gemaakte profielkeuzes van onze huidige leerlingen bepalen het aantal externe aanmeldingen dat we kunnen aannemen.

Van een andere VHL locatie

Onze 3 locaties (Leiderdorp, Leiden en Rijnsburg) werken nauw samen. Leerlingen die instromen in 4 havo vanuit deze locaties zullen intern worden overgedragen en hoeven zich niet apart in te schrijven.

van vmbo naar havo

In de Wet op het voortgezet onderwijs wordt een doorstroomrecht van vmbo gl en tl naar het havo verankerd. Hierin staat dat dat leerlingen die het vmbo succesvol hebben afgerond zonder extra voorwaarden kunnen doorstromen naar het havo mits zij tenminste één extra algemeen vormend vak op het vmbo eindexamen hebben gedaan. Deze vakken moeten leiden tot een passend havo profiel. Wij zullen bovendien in een kennismakingsgesprek vragen naar motivatie en naar de vakadviezen van de school van herkomst.

Na het centraal examen is er een aantal instroommodules. Aan de hand van de resultaten van instaptoetsen (voor de vakken wiskunde a/b en Nederlands) wordt besloten welke modules de leerling moet volgen. Van de resultaten hangt overigens niet af of een leerling wel of niet tot de havo wordt toegelaten. In de visie van de school is het passende handreiking aan instromende leerlingen om de overstap zo goed mogelijk te laten verlopen.

Van een andere school

Leerlingen die vanuit een andere school willen instromen moeten voldoen aan de bevorderingsnormen voor 4 havo van de school van herkomst en een passend profiel kiezen. Wij zullen in een kennismakingsgesprek vragen naar motivatie en naar de vakadviezen van de school van herkomst.

profielkeuzeformulier HAVO

toelichting keuzeformulier HAVO